EC-2E ถังบำบัดน้ำเสียรวม 850 ลิตร ชนิดไร้อากาศ

EC-3E ถังบำบัดน้ำเสียรวม 1050 ลิตร ชนิดไร้อากาศ

EC-4E ถังบำบัดน้ำเสียรวม 1350 ลิตร ชนิดไร้อากาศ

EC-5E ถังบำบัดน้ำเสียรวม 1600 ลิตร ชนิดไร้อากาศ

EC-6E ถังบำบัดน้ำเสียรวม 1850 ลิตร ชนิดไร้อากาศ

EC-7E ถังบำบัดน้ำเสียรวม 2120 ลิตร ชนิดไร้อากาศ

EC-8E ถังบำบัดน้ำเสียรวม 2600 ลิตร ชนิดไร้อากาศ

EC-10E ถังบำบัดน้ำเสียรวม 3250 ลิตร ชนิดไร้อากาศ

EC-12E ถังบำบัดน้ำเสียรวม 4000 ลิตร ชนิดไร้อากาศ

EC-15E ถังบำบัดน้ำเสียรวม 5000 ลิตร ชนิดไร้อากาศ

EC-20E ถังบำบัดน้ำเสียรวม 6000 ลิตร ชนิดไร้อากาศ

EC-25E ถังบำบัดน้ำเสียรวม 7000 ลิตร ชนิดไร้อากาศ

EC-30E ถังบำบัดน้ำเสียรวม 8400 ลิตร ชนิดไร้อากาศ

EC-35E ถังบำบัดน้ำเสียรวม 10000 ลิตร ชนิดไร้อากาศ

EC-40E ถังบำบัดน้ำเสียรวม 11200 ลิตร ชนิดไร้อากาศ

EC-50E ถังบำบัดน้ำเสียรวม 14000 ลิตร ชนิดไร้อากาศ

EC-60E(S+AF) ถังบำบัดน้ำเสียรวม 16800 ลิตร ชนิดไร้อากาศ

DOS HERO ถังบำบัดน้ำเสีย

DOS COMPACT ถังบำบัดน้ำเสีย

DOS SUPER SEPT COMPACT ถังบำบัดน้ำเสีย

DOS ULTRA ถังบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ DOS LITETITE ZYCA DC...Q

ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ DOS LITETITE ZYCA DFS...Q

DOS LITETITE ZYCA DPA...Q ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่

DOS LITETITE DC...Q / DC-S...Q ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่

DOS LITETITE DFS...Q / DFS-S...Q ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่