KF-18-917-50 ก๊อกซิงค์เดี่ยวแบบก้านโยก ติดบนเคาน์เตอร์

KF-25-917-50 ก๊อกซิงค์เดี่ยวแบบก้านโยก ติดบนเคาน์เตอร์

EC-01-531-50 ก๊อกซิงค์เดี่ยว งวงตัว “ า ” ติดผนัง

CT134C10(HM) ก๊อกอ่างซิงค์ติดผนัง รุ่น วินดี้

DMB 050 A ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม พร้อมสะดือ A

DMB 050 A/C ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม พร้อมสะดือ A/C

DMB 050 B ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม พร้อมสะดือ B

DMB 050 B/C ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม พร้อมสะดือ B

DMB 072 A ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม มีที่พักจาน พร้อมสะดือ A

DMB 072 A/C ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม มีที่พักจาน พร้อมสะดือ A

DMB 072 B ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม มีที่พักจาน พร้อมสะดือ B

DMB 072 B/C ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม มีที่พักจาน พร้อมสะดือ B

DMB 100 A ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม มีที่พักจาน พร้อมสะดือ A

DMB 100 A/C ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม มีที่พักจาน พร้อมสะดือ A

DMB 100 B ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม มีที่พักจาน พร้อมสะดือ B

DMB 100 B/C ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม มีที่พักจาน พร้อมสะดือ B

DMB 120 A ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 2 หลุม มีที่พักจาน พร้อมสะดือ A

DMB 120 A/C ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 2 หลุม มีที่พักจาน พร้อมสะดือ A

DMB 120 B ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 2 หลุม มีที่พักจาน พร้อมสะดือ B

DMB 120 B/C ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 2 หลุม มีที่พักจาน พร้อมสะดือ B

DM 072 A ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม มีที่พักจาน พร้อมสะดือ A

DM 072 A/C ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม มีที่พักจาน พร้อมสะดือ A

LSS 1050 ซิงค์ อ่างล้างจาน 1 หลุม ไม่มีที่พักจาน พร้อมขาตั้ง

LSS 1072 ซิงค์ อ่างล้างจาน 1 หลุม มีที่พักจาน พร้อมขาตั้ง

LSS 1100 ซิงค์ อ่างล้างจาน 1 หลุม มีที่พักจาน พร้อมขาตั้ง

LSS 1120 ซิงค์ อ่างล้างจาน 2 หลุม มีที่พักจาน พร้อมขาตั้ง

KF-20-927-50 ก๊อกซิงค์ผสมแบบก้านโยก ติดบนเคาน์เตอร์

KF-27-916-55 ก๊อกซิงค์เดี่ยวแบบก้านโยกติดบนเคาท์เตอร์ ปรับได้ (สีดำ)

KF-30-927-50 ก๊อกซิงค์ผสมแบบก้านโยก ติดบนเคาน์เตอร์

MJ60-50 ก๊อกซิงค์เดี่ยวแบบก้านโยก งวงตัว “ า ” ติดบนเคาน์เตอร์