CT654Z1P รางน้ำทิ้งกันกลิ่นสเตนเลส ยาว 80 ซม.

CT654Z2P รางน้ำทิ้งกันกลิ่นสเตนเลส ยาว 100 ซม.

CT654Z3P ราวน้ำทิ้งกันกลิ่นสเตนเลส ยาว 120 ซม.

CT644Z1P รางน้ำทิ้งกันกลิ่นสเตนเลส สำหรับท่อ PVC ขนาด 2 - 3½ นิ้ว (หน้าแปลน 5.7 x 5.7 นิ้ว)

CT644Z2P รางน้ำทิ้งกันกลิ่นสเตนเลส สำหรับท่อ PVC ขนาด 2 - 3½ นิ้ว (หน้าแปลน 5.7 x 8.9 นิ้ว)

CT644Z3P รางน้ำทิ้งกันกลิ่นสเตนเลส สำหรับท่อ PVC ขนาด 2-3 ½ ( หน้าแปลน 5.7 x 12.9 )

CT644Z4P รางน้ำทิ้งกันกลิ่นสเตนเลสสำหรับท่อ PVC ขนาด 2-3 ½ ( หน้าแปลน 5.7 x 18.9 )

CT699Z1 รางน้ำทิ้งสเตนเลสกันกลิ่นแบบแคบพิเศษ