V4031#P กระจกเงาพร้อมชั้นเก็บของ 3 ชั้น

V4030#P กระจกเงาพร้อมหิ้ง และชั้นเก็บของ 2 ชั้น

V4033 ตู้กระจกเงาพร้อมชั้นวางของและช่องใส่แก้วน้ำ