กระเบื้องดินเผา บ.ป.ก. T62R 6X2 แดง

กระเบื้องดินเผา บ.ป.ก. T62M 6X2 มันปู

กระเบื้องดินเผา บ.ป.ก. T84 8x4

กระเบื้องดินเผา บ.ป.ก. T93 9x3 แดง

กระเบื้องดินเผา บ.ป.ก. T93L 9x3 ขาวเก่า

กระเบื้องดินเผา บ.ป.ก. T44 4x4 แดง

อิฐหนา BPK94

อิฐโชว์ ลายดาว S362

อิฐโชว์ ลายรางหมู S662

อิฐมอญโบราณ A1020 8x4